Home Schenkingen

Donaties, legaten en erfstellingen

De Stichting Vrienden van Aloysius is de nieuwe naam voor de steunstichting van het Aloysius College. De nieuwe stichting richt zich op behoud van het cultureel erfgoed: het gedachtegoed van de JezuÔten -zoals dat tot uiting komt in het onderwijs- en het behoud van het schoolgebouw. Voor de instandhouding van een en ander is veel geld nodig en daarom hebben de Vrienden besloten tot actieve fondsverwerving. Donaties zijn heel erg welkom, maar daarnaast doen de Vrienden een beroep op AC-ers om bij het opmaken van een testament aandacht te geven aan het Aloysius College door geld na te laten aan de Stichting Vrienden van Aloysius.

 

ANBI

Naam van de instelling:
Stichting Vrienden van Aloysius.

RSIN/fiscaal nummer:
007773481.

Contactgegevens:
Bezoekadres van de instelling:
Ruychrocklaan 151
2597 EM Den Haag

postadres: Postbus 64794
2506 CD Den Haag.

Doelstelling: Het verrichten en verlenen van materiële steun en niet materiële steun aan niet subsidiabel onderwijs, met name Rooms-katholiek onderwijs.

Beleidsplan: Zie link

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter, secretaris, penningmeester, overige leden.

Namen van de bestuurders:
mr. D.Th.J. van der Klei
S.A. Jeukens MVA
M.A.F. Kamsteeg
drs. V.L. Dobbe

Beloningsbeleid:
Bestuurders van de stichting krijgen geen beloning. Onkosten worden op declaratiebasis vergoed. Er is geen personeel in dienst. Overwogen wordt, op dit moment is dat niet het geval, een vacatieregeling binnen de grenzen van de ANBI-regeling in te voeren.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten. (volgt)

Financiële verantwoording:
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening:
De jaarrekening is opgesteld conform de bepalingen van de Raad voor de jaarverslaggeving; richtlijn 640 (organisaties zonder winstoormerk). Bij de waardering wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de activiteiten van de stichting worden voortgezet.

Vorderingen:
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Overige activa en passiva:
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Bepaling van het exploitatiesaldo:
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Verliezen en risicoís die hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt indien zij bekend zijn op het moment van het opmaken van de jaarrekening.

Downloads:
 

Donaties

ANBI-logoHet is goed om te weten dat een donatie -een schenking in geld- aan de Stichting Vrienden van Aloysius -onder de gebruikelijke voorwaarden- aftrekbaar is voor de belasting, omdat de stichting ANBI status heeft. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
 

Wat is een erfstelling (benoeming tot erfgenaam) ?

Een erfstelling is een vastgesteld deel van het bezit dat door middel van een testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Als u Stichting Vrienden van Aloysius in uw testament tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat Stichting Vrienden van Aloysius in aanmerking komt voor (een deel van) uw erfenis. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in uw testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel. De grootte van het erfdeel is afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap en het aantal erfgenamen.
 

Wat is een legaat?

Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed, zoals bijvoorbeeld een huis, nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. De grootte van het legaat is onafhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap. Zo kunt u bijvoorbeeld uw familie erfgenaam maken en daarnaast een bepaald bedrag of (on)roerend goed als legaat nalaten aan de Stichting Vrienden van Aloysius.
 


De club van 100 invloedrijke AC-ers
club-100-logo01De initiatiefgroep van de club van 100 kwam op 12 mei 2011 voor het eerst bijeen, nadat vanaf januari potentiŽle leden waren benaderd. De leden van de club onderscheiden zich door een meer dan gemiddelde betrokkenheid bij het AC en een groot netwerk. Tot de leden van het eerste uur behoren oud-minister Bernard Bot en Chris Oomen, bestuursvoorzitter van DSW zorgverzekeringen.

             
madagascarkip

De stichting AC-Madagascar wil de bewoners van de dorpjes, waarvan wij de scholen steunen, helpen verder te komen door hen te stimuleren kippen te gaan fokken. Met de opbrengst van kippen en eieren kunnen zij zich iets meer welvaart verschaffen. Dat een dergelijke actie zin heeft, bewijst onze ervaring met...

Lees meer...